ENG   TUR  
 
 
Bilgi ve Sorularınız için +90 533 870 2014
 
 
   
   
Çalısma Esasları ve Yönetmelikler
 

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Gıda Mühendisleri Odası
Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURALLAR

Kısa İsim

1.

Bu kurallar 2006 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası “Çalışma Esasları” kuralları olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu çalışma esaslarında, metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Oda”  Gıda Mühendisliği mensubu şahısları bir çatı altında toplayan
“Gıda Mühendisleri Odasını” anlatır. Odanın İngilizce adı “Chamber of Food Engineers”dir.
“Üye” 21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği yasaının 24. Maddesinde tarif edilen üyeleri anlatır.

Odanın Merkez ve Şubeleri

3.

a) Odanın merkezi Lefkoşa’dadır.
b) İhtiyaç duyulması halinde diğer kazalarda Oda Genel Kurulu’nun kararı ile tüzel kişiliği olmayan şubeler açılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL

Genel Kurulun
Oluşumu, Toplantıları ve
Kararları

4.

a) Oda Genel Kurulu, iki yılda bir kez Mart veya Nisan aylarında toplanır.
b) Genel Kurul toplantılarının tarihi, yeri, saati ve gündemi, Yönetim Kurulu tarafından, en az on beş gün önceden, günlük en az iki yerel gazetede yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur. Gündemde yer alması gereken asgari gündem maddeleri alşağıdaki gibidir.
- Başkanlık divanının seçimi,
- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup görüşülmesi,
-Mali ve denetleme kurulu raporlarının okunup görüşülmesi,
-Genel Başkan, yönetim kurulunda görev yapacak 4 asil, 2 yedek ve 2 denetleme kurulu üyesinin seçilmesi.
c) Genel Kurul, Oda üyesi olan faal ve uygulamacı üyelerinin, toplanmasıyla oluşur. Genel Kurul toplantı yeter sayısı odanın faal ve uygulamacı üye sayısının yarısından bir fazlası kadar üyenin toplamıdır. Yeter sayının var olup olmadığını Genel Başkan, yokluğunda ise Genel Sekreter geçerli üye listesine göre saptar. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde,  toplantı yarım saat ertelenir ve mevcut sayı ile toplantı açılır.


1.

Toplantıyı, Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun da yokluğunda en yaşlı üye açar ve gündemin birinci maddesi gereğince, bir divan başkanı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

2.

Genel Kurul görüşmeleri, duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Ancak, üyelerin görüşülmesini istedikleri konuları yazılı olarak Divan Başkanlığına bildirilmeleri halinde Genel Kurul kararı ile gündeme eklenebilir.

3.

Doğal, geçici ve onursal üyeler de faal ve uygulamacı üyeler ile birlikte Genel Kurula katılabilir, söz alabilir ancak toplantı yeter sayısı bakımından dikkate alınmazlar, organlara seçilemez ve oy kullanamazlar.

4.

Karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde oya sunulan husus reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişiler arasında yapılan oylamada, en yüksek oyu alan 4 aday sırayla asil üyeliğe sonraki 2 aday ise yedek üyeliğe seçilmiş olur. Sözkonusu adayların oylarının eşitliği halinde belirleme kura yönetimi ile yapılır.

5.

Oylama Başkanlık Divanının takdirine göre açık veya kapalı yapılabilir. Toplantı nisabını oluşturan faal veya uygulamacı üyelerinin %10’unun isteği halinde oylama kapalı yapılır. Kapalı oylama şekli Divan Başkanlığınca düzenlenir.

6.

Henel Kurulun görüşme ve kararları tutanaklarla saptanır ve bu tutanaklar, Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından imzlanarak, saklanmak üzere yeni Yönetim Kuruluna verilir.

7.

Oda Genel Başkanlığına Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday olacak olan üyelerin seçime katılabilmesi için seçim  günü Genel Kurula katılmış olması gerekmektedir.

Kongre Üyelik
Kartları

5.

Oda tarafından üyesine verilen aoda üyelik kartı  kongre kartı yerine geçer. Kimlik tespitinde üyelik kartları, kimlik kartları, KKTC sürüş ehliyeti veya KKTC pasaportları geçerli belge sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplantıları  ve
Kararları

6.

Odanın yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için faal veya uygulamacı üyeler arasında seçilen bir Genel Başkan ve dört üyeden oluşur.

Çalışma Esasları

7.

Oda Yönetim Kurulu toplantıları acil haller dışında 48 saat öncesinden üyelere gündem konuları bildirilmek sureti ile yapılır. Toplantıya çağrı Genel Başkan’ın bildirimi ie Genel Sekreter tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu
Toplantılarında

8.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Genel Kurulun seçtiği yönetim kurulu üyeleri arasından bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. Diğer seçilen 2 üye ise yönetim kurulu  faal  üyesi olarak görev yapar. Genel Kurulca seçilen Genel Başkan, Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır, yokluğunda Genel Sekreter toplantılara başkanlık eder.

Oyalama Oda yönetim kurulu’nun takdirine göre açık veya kapalı yapılabilir. Toplantı nisabını ouşturan üyelerin %30’unun istediği halinde oylama kapalı yapılır.

Kapalı yapılacak oyalamalarda kullanılacak oy pusulaları, öngörülen şekil ve oylama usülü yönetim kurulunca belirlenir.

Üyeliğin Düşmesi ve Boşalan Üyeliğin Doldurulması

9.

Aşağıdaki hallerin herhangi birinin mevcudiyeti halinde Oda genel kurulunca seçilen üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

  1. Üyenin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini yazılı olarak Oda Yönetim Kuruluna vermesi halinde;
  2. Yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olması veya Yüksek Onur Kurulu tarafından uyarma ve kınama cezası hariç diğer herhangi bir cezaya çaptırılması halinde;
  3. Yönetim Kurulundan izin almaksızın mazeretiz olarak arka arkaya 3 toplantıya katılmamak;

 

Üyeliği düşen her Yönetim Kurulu üyesinin yerine bir ay içerisinde Oda Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda almış olduğu oy sırasına göre bir yedek üye, üye olarak anlatır. Hiçbir hal ve koşulda atanan üye sayısı seçilen üye sayısının yarısını geçemez.

Yönetim Kurulunun Görev Bölümü

10.

Genel Sekreter, odanın yasal olarak tutulması veya Yönetim Kurulu tarafından tutulmasına karar verilen defter ve kayıtların (muhasebe ile ilgili kayıtlar hariç) düzgün şekilde tutulmasından ve saklanmasından sorumludur. Yine Oda Genel Sekreteri üyelerin toplantıya çağırılması ile ilgili duyuruların yapılmasından, toplantı gündemi ve ilgili  belgelerin hazırlanmasından ve üyelere gönderilmesinden sorumludur.

Genel Sekreter Oda’nın kayıtlarının ve defterlerinin kontrol ve muhafazasından sorumludur.

Genel Sayman ise Oda’nın hesaplarının düzgün şekilde tutulmasından ve gelir gider defterlerinin işlenip saklanmasından sorumludur. Genel Sayman her ay sonu itibarı ile aylık mizan çıkarılarak Yönetim Kurulu’na sunulmasından sorumludur.

Üyelere Ödenecek Ücret

11.

Oda Yönetim Kurulu üyeleri, bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret almazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İHTİSAS KURULLARI

Denetleme Kurulu Çalışmaları

12.

Denetleme Kurulu yasanın 16’ıncı maddesinde öngörülen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere uygun gördüğü zaman ve her halukarda en az yılda bir kez denetimlerini yapar. Denetleme Kurulu denetimini yaparken Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve Gemel Sayman Denetleme Kuruluna Odanın her türlü defter ve kayıtlarını göstermek ve vermekle mükalleftir. Denetleme Kurulu’nun denetimini uygun ortamda yapabilmesi için Denetleme Kurulu’na uygun ortam hazırlamak Yönetim Kurulu’nun görevisdir.

Denetleme Kurulu üyeleri denetelenen konularda görüş birliğinde olmamaları halinde ayrı ayrı rapor yazma yetkisine haizdirler.

Denetleme Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret almazlar.

İhtisas Kurulu
Oluşumu ve
Çalışma Usulü

13.

Yönetim Kurulu uygun gördüğü zamalarda uzmanlık gerektiren konularda  geeçici veya süreli veya süresiz ihtisas kurulları oluşturabilir.

İhtisas Kurulu Genel Başkan  veya  Sekreterin  çağrısı ve başkanlığında ilk toplantısını yaparak kendi aralarında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Kurul toplantıları kurul Başkanı’nın çağrısı  ile yapılır ve Sekreter tarafından toplantı tutanığı tutulur.

Kurul harcamaları Oda Yönetim Kurulu’nca karşılanır. Kurulun hizmet satın alması gerekirse bu konudaki istek Oda Yönetim Kurulu’na bildirilir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konur.

Kurul üyelerinin ücret alıp almayacağı Oda Yönetim Kurulu  tarafından belirlenir.

Hazırlanan raporlar Oda Yönetim Kurulu’na İhtisas Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından sunulur ve gerekli olması halinde üyelerin kamu oyunun bilgisine Yönetim Kurulu kararı ile getirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR

Taşınır Mallar

14.

Odaya ait demirbaş için Genel Sayman tarafından aşağıdaki esas ve usule uygun envanter hazırlanır. Her mal ile ilgili satın alındığı veya tarih bilinmiyorsa sahip olunduğu tarih, her malın sesi numarası, malın hangi binada bulunduğuna dair açıklayıcı bilgiler envanter defterine yazılacaktır. Mala verilen seri numarası aynen malın üzerine de silinmeyecek şekilde yazılacaktır.

Envantere kayıtlşı herhangi bir malın kayıttan düşmesi Yönetim Kurulu kararı ile olur. Kararda malın envanterden düşme sebebi ile ilgili açıklayıcı bilgi verilmelidir.

Taşınmaz Mallar

15.

Taşınmaz mallar koçanlı mallar, tahsis yolu ile tafarruf edilen mallar, kullanıma verilen taşınmaz mallar ve uzun süreli kira yolu ile kiralanan mallar şeklinde sınıflandırılır. Odanın taşınmaz malları ile ilgili Genel Sayman tarafından envanter tutulur. Malın tasarruf şeklinin hangi statüde olduğu envanter defterinde beliritlir.

Odaya ait taşınmaz malların elden çıkarılması veya yükümlülük altına konması Genel Kurul kararı ile olur. Keza Oda adına taşınmaz mal alınması Genel Kurul  kararı ile olur.

Odaya ait taşınmaz malın idaresi, tamamen veya kısmen kiralnması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

Paranın Kullanımı

16.

Odanın tüm parası Yönetim Kurulunun takdirine göre KKTC’de faaliyet gösteren Banka veya Bankalarda muhafaza edilir. Yekün paranın faiz getirisi olmasına özen gösterilir.

Tüm ödemeler çekle yapılaccaktır. Çekler Genel Sayman’ın imzası yanında Genel Başkan veya Genel Sekreterin imzası ile yani çift imza ile keşide edilmelidir.

Defterlerin Tutulması ve
Saklanması

17.

Birliğin gelir gider defterleri ile envanter defterleri dışındaki tüm defterler Genel Skreterin kontrol ve muhafazasında olur. Gelir gider defterleri ile envanter defterleri Odanın Genel Saymanın kontrol ve muhafazasında olur.

Üye kayıt defteri her sayfası numaralanmış şekilde üyelerle ilgili bilgileri içeren defterdir. Bu deftere üyelerle ilgili hangi bilgilerin yazılacağı ve ne şekilde tutulacağı yönetim kurulu tarafından karşılanacaktır. Defetere işlenecek bilgiler Genel Sekreter tarafından yazılacaktır.

Genel Kurul toplantı ve karar defteri genel kurul toplantı tutanakalrının  olağan ve olağanüstü genel kurul  kararlarının işlendiği defterdir. Bu defter her sayfası numaralanmış şekilde genel kurul toplantısı esnasında Divan Başkanlığı tarafından işlenecek ve Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanacaktır. Her karar tarih ve sıra numarası ile sayılandırılacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve karar defteri yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların yazılacağı defterdir. Her toplantıda alınan kararlar sıra  numarası ve alındığı yılın sayısı ile numaralandırılacaktır. Defter Genel Sekreter tarafından toplantı esnasında işlenecek ve her toplantının sonunda toplantıya katılan üyeler tarafından imza edilecektir.

Gelir Gider defteri Oda Saymanı tarafından KKTC’de geçerli muhasebe kayıt sistemine göre tutulan defteredir.

Gelen Evrak ve Giden evrakların her biri için ayrı ayrı her sayfası numaralanmış birer defter tututulur. Bu defterelerin şekil ve içeriği bilgiler Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. Defterlerin işlenmesi Genel Sekreterin sorumluluğundadır.

Personel İstihdamı

18.

Odanın, faaliyetlerinde başgösteren ihtiyaçlarına göre Yönetim Kurulu Kararı ile devamlı veya geçici süreli personel istihdam edebilir veya uygun gördüğü herhangi bir konuda uzman kişiden belirli bir konu ile ilgili hizmet satın alabilir. Bu kişiler Oda Yönetim Kurulu üyesi olmayacaktır.

Oda ihtiyacı olan konuda istihdam edeceği personel ile iligli KKTC’de yayınlanan günlük 2 gazetede münhal ilan eder. Yapılacak müracaatları değerlendirir ve uygun görmesi halinde yazılı sınava ve/veya sölü mülakata tabi tutularak kararlarını gerekçeli olarak verir.

Atanacak personel ile ilgili atama kararı, ödenekleri, çalışma koşulalrı, işten durdurulması Oda Yönetim Kurulu kararı v e yürürlükteki yasalara göre yapılır.

 

İç İşleyiş ile İlgili
Diğer Konular

 

19.

 

Odanın  ve iç organların işleyişi mile ilgili Yönetim Kurulu uygun gördüğü konularda gerekli düzenlemeleri yapar ve genelge halinde yayınlar. Düzenlemeler önemine göre Genel Kurul onayına sunulur.

Oda Yıllık Aidat
Miktarı ve Giriş
Ücreti

20.

Odaya üye olarak kayıt edilecek kişiler aylık asgari ücretin %10’u kadar ücret öderler.

Faal üyeler  ve Uygulamacı üyeler yıllık aidat olarak aylık asgari ücretin %10’u oranında ve geçici üyeler yıllık aidat olarak aylık asgari ücretin %20’isi oranında aidat ödemekle mükelleftirler. “Yıllık aidat” bir takvim yılı için ödenmesi gereken aidatı ifade eder.

Yürürlüğe Giriş

21.

Oda Olağansütü Genel Kurulunun 28 Şubat 2006 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 
 
Güvenli Gıda Standartları
‘Güvenli Gıda’, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Gıda Mühendisleri  Odası’nın; ABD-Ulusal Restoranlar Birliği Vakfı’nın hazırladığı ServSafe sistemini ülkemiz koşullarına uyarlanarak geliştirdiği standartlardır...
detaylı bilgi
 
Sertifika Nasıl Alınır?
‘Güvenli Gıda Standartları’ restoran, kafe gibi yemek üreten kurumlar için dizayn edilmiştir. Bu standartlarla ilgili belirlenmiş ola koşulları sağlayan kurumlar eğitim ve denetim sürecinden geçtikten sonra  bu sertifikayı almaya hak kazanırlar...
detaylı bilgi